Hierbij wil ik mijzelf (of mijn kind) graag als nieuw lid aanmelden van BC Shooters,
en vul ik onderstaand formulier naar waarheid in.

Achternaam*TussenvoegselVoorletters*Voornaam*Geslacht*     

Geboortedatum*     

Adres*Postcode*Woonplaats*Telefoonnummer*Emailadres*
Graag ook een digitale pasfoto uploaden (in kleur en vooraanzicht)     


Gegevens van ouders bij jeugdleden onder de 18 jaar
Mobiel Ouder 1Mobiel Ouder 2Emailadres Ouder 1Emailadres Ouder 2


IBAN Rekeningnummer*Ten name van*Incassovoorwaarden : De verschuldigde jaarcontributie dient in twee termijnen voldaan te worden. Betaling van contributies kan alléén via automatische incasso plaatsvinden. De automatische afschrijving van de eerste termijn vindt na de Algemene Leden Vergadering van dat jaar plaats. De automatische afschrijving van de tweede termijn vindt uiterlijk 1 februari van ieder jaar plaats. Daarnaast zullen betalingen van boetes en het gebruik van sponsorkleding ook via een automatische afschrijving plaatsvinden.
Indien men niet akkoord is met de afschrijving, kan binnen 56 kalenderdagen een verzoek tot terugboeking bij de bank worden ingediend.
Bij aanmelding zal eenmalig €12,50 inschrijfgeld worden berekend, dat bij de eerstvolgende contributiebetaling in rekening zal worden gebracht.
Leden spelen in kleding die beschikbaar gesteld wordt door de club. Bij de tweede automatische incassowordt er €15 in rekening gebracht.


Soort lidmaatschap*     
Wanneer heb je voor het eerst meegetraind?Met welk team heb je toen meegetraind?Ben je in de afgelopen vijf jaar lid geweest van een andere basketballvereniging?*     
     Zo ja, welke vereniging? (Vergeet niet de schuldvrijverklaring in te leveren!)


Ben je in het bezit van een scheidsrechtersdiploma?*     
     Zo ja, graag een kopie bijvoegen     

Wil je gebruik maken van het Jeugdsportfonds?*     
     Zo ja, graag een ingevulde Ouderkaart bijvoegen     


Algemene Verordening Gegevensbescherming
Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG, de nieuwe privacywet) van kracht geworden. Ook als club moeten we hier aan voldoen.
* Ik geef toestemming voor het vastleggen en verwerken van mijn gegevens voor de ledenlijst, het aanmelden bij de bond en het versturen van de nodige informatie per mail/app.
* Ik ga akkoord met het privacy beleid van de organisatie zoals omschreven in onze privacyverklaring
* Ik geef toestemming voor het maken van foto’s tijdens evenementen, activiteiten, wedstrijden van onze organisatie en het gebruik hiervan op onze website, sociale media, flyers, posters, advertenties.


Opmerkingen

Ik ben 18 jaar of ouder
en ik verklaar op de hoogte te zijn van alle rechten en plichten, zoals beschreven in het Huishoudelijk Reglement (HR) van de vereniging en bind me in overeenstemming met de gestelde voorwaarden aan BC Shooters. Daarnaast verklaar ik kennis genomen te hebben van de statuten en de AVG alsmede de vermelde incassovoorwaarden. Het lidmaatschap wordt vanaf de aanmeldingsdatum voor onbepaalde tijd aangegaan per verenigingsjaar, dat loopt van 1 juli tot en met 30 juni.


N.B. Beëindiging van het lidmaatschap dient per e-mail te geschieden bij de ledenadministratie van de vereniging vóór 1 mei door het sturen van een e-mail naar de ledenadministratie. Je ontvangt daarna een bevestiging van opzegging. Zonder deze bevestiging is je lidmaatschap niet opgezegd!
  • Bij opzegging voor 1 mei worden geen kosten in rekening gebracht. De vereniging is dan nog geen afdracht verschuldigd aan NBB.
  • Bij opzegging ná 1 mei en tot uiterlijk 1 augustus worden wel kosten in rekening gebracht, vanwege afdracht aan NBB.
  • Bij opzegging per 1 augustus en later wordt de contributie in rekening gebracht, vanwege afdracht aan NBB, huur en overige kosten.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service